ВИКЛАДАЧІ

Сорокатий Руслан Володимирович

Хмельницький національний університет – доцент, професор, завідуючий кафедрою – Факультет програмування, комп’ютерних та телекомунікаційних систем /Кафедра Комп`ютерних наук та інформаційних технологій - 2000 – до теперішнього часу.

Науковий ступінь і вчене звання:
(ступінь/звання – рік отримання - спеціальність – навчальний заклад/факультет):
• кандидат технічних наук – 1993 р. – тертя та зношування в машинах – Хмельницький національний університет / Механічний факультет
• доцент – 1996 р. – за кафедрою зносостійкості та надійності машин Хмельницький національний університет / Механічний факультет
• доктор технічних наук - 2009 р. - тертя та зношування в машинах ( Запропоновано та реалізовано чисельний метод комп’ютерного моделювання процесу зношування вузлів тертя – метод трибоелементів. Метод базується на використанні стохастичних процесів Маркова. Реалізовано алгоритм спільного використання методу трибоелементів та методу скінчених елементів для прогнозування довговічності та надійності вузлів тертя.) - Хмельницький національний університет / факультет прикладної математики та комп’ютерних технологій (Кафедра інформаційних технологій проектування)
• професор – 2011 р – за кафедрою інформаційних технологій проектування - Хмельницький національний університет / факультет прикладної математики та комп’ютерних технологій

Професійний шлях:
(установа(підрозділ) - посада - дати )
• Хмельницький національний університет – інженер науково-дослідного сектору, молодший науковий співробітник, аспірант, асистент, доцент - Механічний факультет / Кафедра зносостійкості та надійності машин – 1988 – 2000.
• Хмельницький національний університет – доцент, професор, завідуючий кафедрою – Факультет програмування, комп’ютерних та телекомунікаційних систем /Кафедра інформаційних технологій проектування - 2000 – до теперішнього часу.

Найважливіші навчально-методичні праці:

Навчальні посібники:
1. Розрахунки та випробування на надійність машин та конструкцій: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Хмельницький: ХНУ, 2011.- 167 с.
2. Основи об’єктно-орієнтованого програмування мовою С#: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Хмельницький: ХНУ, 2011.- 170 с.
3. Основи об’єктно-орієнтованого програмування мовою С#: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Хмельницький: ХНУ, 2013.- 193 с.

Викладає дисципліни:
• Об’єктно-орієнтоване програмування (C#)

Наукові праці:

Монографія
1. Сорокатый Р.В. Метод трибоэлементов. Монография. / Хмельницкий: ХНУ, 2009. – 242 с.

Найважливіші праці в наукових журналах та матеріалах конференцій:
(загалом більше 75)

1. Кузьменко А.Г., Кузьменко Г.А., Сорокатый Р.В., Дыха А.В. Расчетно-экспериментальный метод решения контактных задач // Трение и износ (Journal of Friction and Wear). 1992. Т.13, №2. С. 257-264.
2. Сорокатый Р.В. Кинематический и силовой анализ долбежной головки. // А.Г. Кузьменко, А.И. Телега. Прочностная надежность обрабатывающих станков. Київ: Техніка. 1993. Разд.5.2. С. 129-131.
3. Сорокатий Р.В. Испытания серийных долбежных головок на надежность. // А.Г. Кузьменко, А.И. Телега. Прочностная надежность обрабатывающих станков. Київ: Техніка. 1993. Разд.5.4. С.133-146.
4. Сорокатый Р.В., Кузьменко А.Г. К вопросу определения параметров марковской цепи процесса изнашивания. // Сб. матер. III н/т конф. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва. Хмельницький. 1995. С. 204-205.
5. Сорокатый Р.В. Алгоритм оценки надежности трибосистем цепью Маркова при ограниченном объеме исходной информации.// Проблеми сучасного машинобудування. Зб. наукових праць. - Хмельницький ТУП, 1996. С. 67-69.
6. Сорокатый Р.В., Кузьменко А.Г., Бесараба Т.Г. Решение износоконтактных задач методом трибо-элементов.// Проблеми трибології (Problems of Tribology), №1, 1996, С. 15-20.
7. Сорокатый Р.В., Кузьменко А.Г. Определение параметров модели процессов изнашивания представляемых в виде цепи Маркова // Проблеми тертя та зношування. 1998, Н-т. збірник, В-цтво Київ КМУЦА, Випуск 44, С. 18-24.
8. Сорокатый Р.В. Решение задачи об изнашивании жестким подшипником тонкого упругого слоя малой толщины, закрепленного на жестком валу методом трибо-элементов. // Проблеми трибології ( Problems of Tribology)/- 1998. - № 2.- С.3-7.
9. Сорокатий Р.В. Вероятностная модель изнашиваемого тела. // Проблеми трибології (Problems of Tribology) .- 1998.- №3.- 84-91.
10. Сорокатий Р.В. Моделирование поведения трибосистем методом трибоэлементов. // Трение и износ (Journal of Friction and Wear). - 2002. - Т. 23, №1. - С. 16-22.
11. Сорокатий Р.В. Визначення параметрів трибоелементної макромоделі процесу зношування // Вісник технологічного університету Поділля.-2003.- № 1, Ч.2 (48) - С.106-110.
12. Сорокатий Р.В. Оцінка точності чисельних процедур та оптимізація обчислювального алгоритму методу трибоелементів // Вісник технологічного університету Поділля.-2003.- №4, Ч.2 - С.10 -14.
13. Сорокатий Р.В. Дослідження кінетики зношування циліндричних шарнірів. // Проблеми трибології (Problems of Tribology) .- 2003.- №1 C.140-144.
14. Сорокатий Р.В. Решение задачи об изнашивании подшипником тонкого упругого слоя, закрепленного на жестком валу, методом трибоэлементов // Трение и износ (Journal of Friction and Wear). - 2003. - Т. 24 , №1. - С. 35 -.41.
15. Сорокатий Р.В. Анализ работоспособности подшипников скольжения при возвратно-вращательном движении // Трение и износ (Journal of Friction and Wear). - 2003. - Т.24 , №.2 - С.136 - 143.
16. Сорокатий Р.В. Застосування методу трибоелементів для розв’язування зносоконтактних задач циліндричних шарнірів. // Машинознавство 2003. - № 6.- C. 51 - 55.
17. Сорокатий Р.В. Моделювання поведінки трибосистем методом трибоелементів. Zbiór Prac II Polsko-ukraińskiej konferencji naukowej "Techniczno-ekonomiczne uwarukowania rozwoj przedsiębiorczości, Kraków pażdziernik 2005, C. 277-286.
18. Сорокатий Р.В Анализ работоспособности подшипников скольжения при перекосе осей вала и втулки. // Трение и износ (Journal of Friction and Wear). - 2006. - Т. 27 , №. 1 - С. 24 - 32 .
19. Сорокатий Р.В. Анализ работоспособности подшипников скольжения с тонким антифрикционным многослойным покрытием при перекосе осей вала и втулки. // Трение и износ (Journal of Friction and Wear). - 2006. - Т. 27, №. 2 - С.155 - 164.
20. Сорокатий Р.В., Пипа О.Л., Кондратюк Є.І, Юзіков О.О. Розробка системи автоматизованного проектування підшипників ковзання з тонкими антифрикційними покриттями. // Проблеми трибології (Problems of Tribology) .- 2005.- № 3 C. 107 - 109.
21. R.Sorokatyi. Wykorzystanie metody triboelementów dla modelowania proceśow zużywania łożysk ślizgowych z cienkimi powłokami antyfrykcyjnymi.// Proceedings of 7th International Tribological Symposium "INSYCONT'06". Cracow, Poland, S. 341-352. (ISBN – 83-7204-539-9)
22. Сорокатый Р.В. Оптимизация вычислительного алгоритма метода трибоэлементов путем оценки точности сплайн-аппроксимации // Информационно-вычислительные технологии и их приложения: сборник статей IV российско-украинского научно-технического и методического симпозиума. – Пенза: РИО ПАСХА, 2006. – С.209-214.
23. Сорокатый Р.В. Анализ современного состояния методов расчета износа и прогнозирования ресурса узлов трения // Проблеми трибології (Problems of Tribology).- 2007.- № 1 C. 23 -36.
24. Сорокатый Р.В. Обобщение метода трибоэлементов для моделирования процессов изнашивания подшипников скольжения // Проблеми трибології (Problems of Tribology).- 2007.- № 2 C.36 -45 .
25. Сорокатый Р.В. Решение износоконтактных задач методом трибоэлементов в среде конечно-элементного пакета ANSYS. // Проблеми трибології (Problems of Tribology).- 2007.- № 3, С.9-17.
26. Сорокатий Р.В. Використання програмного середовища ANSYS для розв'язку зносоконтактних задач методом трибоелементів // Вісник технологічного університету Поділля.-2007.-№ 3, Т.2(93) C. 37 - 44.
27. Сорокатий Р.В. Моделювання працездатності підшипників ковзання з перекросом осей вала та втулки методом трибоелементів з використанням програмного середовища ANSYS // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. - № 5.- С. 79-87.
28. Cорокатый Р. В. Исследование формообразования изнашиваемых поверхностей / Р. В. Cорокатый, О. П. Бабак, А. А. Пасечник // Проблеми трибології (Problems of Tribology). — 2009. — № 4. — C. 14—29.
29. Сорокатий Р.В. Чисельний метод моделювання зношування підшипників ковзання // Збірник наукових праць факультету прикладної математики та комп’ютерних технологій. – 2008. –№ 1. – С. 60–70.
30. Сорокатый Р.В., Радионенко А.В. Моделирование процессов изнашивания подшипников скольжения // Проблеми трибології (Problems of Tribology). — 2010. — № 3. — C. 76—81.
31. Сорокатый Р. В., Дыха М. А., Ковальчук С.С. Анализ современного состояния и перспективы развития САЕ-систем для триботехники // Проблеми трибології (Problems of Tribology). — 2010. — № 4. — C. 85—90.
32. Сорокатый Р. В., Писаренко В. Г., Дыха М. А. Вероятностные модели процесса изнашивания // Проблеми трибології (Problems of Tribology). — 2011. — № 1. — C. 114—120.
33. Р.В. Сорокатий, В.Г. Писаренко, М.О. Диха Построение численной модели накопления трибоповреждений // Проблеми тертя та зношування. — 2011. — № 55.— С. 5 – 12.
34. Р.В. Сорокатий, М.О. Диха, В.Г. Писаренко Моделювання накопичення пошкоджень поверхні внаслідок зношування // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. - № 2. - С. 7 - 10.
35. Р. В. Сорокатый, М. А. Дыха Вероятностная модель накопления трибоповреждений // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету . — 2011. — № 24., Ч. 1. — С. 188 – 193.
36. Сорокатый Р. В., Писаренко В. Г., Дыха М. А. Вероятностные модели процесса изнашивания // Проблеми трибології (Problems of Tribology). — 2011. — № 1. — C. 114—120.
37. Р.В. Сорокатый, М.А. Дыха, В.Г. Писаренко К вопросу моделирования процессов накопления трибоповреждений // Вісник Інженерної академії України. – 2011. – № 2. – С.135 - 138.
38. В.Г. Писаренко, Р.В. Сорокатий, Є.Ф. Боковий Стохастичний підхід до моделювання процесів накопичення трибопошкоджень // Вісник тернопільського національного технічного університету. – Спецвипуск. Ч.1. - 2011. - C. 36-42.
39. Сорокатий Р. В., Диха М.О., Диха К.О. Моделювання напружень і деформацій при дискретному електроконтактному зміцненні // Проблеми трибології (Problems of Tribology). — 2012. — № 3. — C. 128 — 131.
40. Сорокатий Р. В., Диха М.О. Геометричні параметри дискретної елекитромеханічної обробки і напружений поверхневий стан // Проблеми трибології (Problems of Tribology). — 2012. — № 4. — C. 123 — 127.
41. Сорокатый Р. В., Писаренко В. Г., Дыха М.А. Анализ особенностей формообразования поверхности износа подшипников скольжения при перекосе осей вала и втулки // Трение и износ. - 2013. - Т. 34 , №. 4 - С. 362 — 370 . (R.V.
Sorokatyi, V.G. Pisarenko, M.A. Dykha Analysis of Wear Surface Geometry Formation in Plain Bearings with Misaligned Shaft and Bush Axes. - ISSN 1068-3666, Journal of Friction and Wear, 2013, Vol. 34, No. 4, pp. 274–280. © Allerton Press, Inc., 2013.)