ВИКЛАДАЧІ

Петровський Сергій Степанович

Кандидат педагогічний наук, доцент.
Cпеціалізація: • Комп`ютерні мережі, • Методи та засоби комп`ютерних інформаційних технологій, • Інтелектуальна власність, • Основи інженерної діяльності та наукових досліждень, • Крос-платформенне програмування, • Основи програмної інженерії та тестування програмного забезпечення, • Інженерія програмного забезпечення

Хмельницький національний університет – доцент– Факультет програмування, комп’ютерних та телекомунікаційних систем /Кафедра Комп`ютерних наук та інформаційних технологій - 2002 – до теперішнього часу.

Науковий ступінь і вчене звання:
(ступінь/звання – рік отримання - спеціальність – навчальний заклад/факультет):
• кандидат педагогічний наук – 2008 р. – теорія навчання. – Інститут педагогіки АПН України
• доцент – 2011 р. – за кафедрою інформаційних технологій проектування - Хмельницький національний університет / факультет прикладної математики та комп’ютерних технологій

Професійний шлях:
(установа(підрозділ) - посада - дати )
• Кам‘янець-Подільський Електромеханічний завод – інженер конструктор –1993-1994.
• Хмельницький завод Ковальсько-пресового устаткування – інженер технолог, програміст –1994-1995.
• Хмельницький Навчально-виховний комплекс №2 – вчитель інформатики, заступник директора –1996-2002.
• Хмельницький національний університет – доцент– Факультет програмування, комп’ютерних та телекомунікаційних систем /Кафедра інформаційних технологій проектування - 2002 – до теперішнього часу.

Найважливіші навчально-методичні праці:
• Комп’ютерні мережі : лабораторний практикум по дисципліні для студентів напряму «Комп’ютерні науки» / С.С. Петровський . – Хмельницький : ХНУ, 2014.- 85 с.
• Крос-платформне програмування : лабораторний практикум по дисципліні для студентів напряму «Комп’ютерні науки» / С.С. Петровський . – Хмельницький : ХНУ, 2013.- 104 с.

Викладає дисципліни:
• Комп’ютерні мережі
• Крос-платформне програмування
• Основи програмної інженерії та тестування програмного забезпечення
• Основи інженерної діяльності і наукових досліджень
• Сучасні технології та інструментарій програмування

Наукові праці:

Найважливіші праці в наукових журналах та матеріалах конференцій:
(загалом більше 50)

1. Петровський С. С. Застосування методу проектів у профільному навчанні інформатики / С. С. Петровський // Проблеми, завдання та перспективи шкільної допрофільної і профільної освіти з інформаційно-технологічного профілю : матеріали Всеукр. семінару-практикуму, (Київ, 25–27 квіт. 2005 р.). – К., 2005. – С. 38.
2. Петровський С. С. Підвищення якості знань учнів у загальноосвітній школі за допомогою курсового проекту на уроках інформатики / Петровський С. С. // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. – К. : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001.– Вип. № 4. – С. 210–215.
3. Петровський С. С. Підготовка і проведення учнівських олімпіад з програмування з використанням елементів методу проектів / С. С. Петровський // Наук. вісник Ізмаїльського держ. гуманіт. ун-ту : зб. наук. пр. Сер. Пед. науки. – Ізмаїл, 2004. – Спецвип. (№ 16). – С. 172–176.
4. Петровський С. С. Досвід із технічного обслуговування комп’ютерних класів / Петровський С. С. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. – № 3. – С. 41–42.
5. Петровський С. С. Етапи впровадження курсового проекту у навчальний процес загальноосвітніх шкіл / Петровський С. С. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – № 5. – С. 15–17.
6. Петровський С. С. Застосування технології методу проектів під час підготовки і проведення учнівських олімпіад з інформатики / С. С. Петровський, В. В. Лапінський // Наук. записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка : зб. наук. пр. – Тернопіль, 2007. – № 6. – С. 195 – 199. – (Розроблено та впроваджено технології методу проектів під час підготовки і проведення командних олімпіад з класичного програмування PC 2).
7. Петровський С. С. Ретроспективний аналіз використання методу проектів у контексті вивчення інформатики учнями 10–11 класів / Петровський С. С. // Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ун-ту ім. М. Гоголя. Сер. Психолого-пед. науки, 2005. – № 6. – С. 154 –155.
8. Петровський С. С. Ретроспективний аналіз використання методу проектів у контексті вивчення інформатики учнями 10–11 класів / Петровський С. С. // Стратегія управління закладами освіти в умовах інформаційного суспільства : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, Чернігів, Ніжин, 7–9 груд. 2005 р.) / М.-во освіти і наук України, Ін-т педагогіки АПН України, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін.. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – C. 135–136.
9. Петровський С. С. Підготовка і проведення учнівських олімпіад з програмування з використанням елементів методу проектів / Петровський С. С. // Інформатика. – 2004. – № 31/32 (серп.). – С. 46 – 48.
10. Петровський С. С. Управління навчально-проектною діяльністю учнів на уроках інформатики / С. С. Петровський // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Херсон, 16–18 жовт. 2003 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки АПН України, Академічний ліцей при Херсон. держ ун-ті. – К.–Херсон : ХДУ, 2003. – С. 140–144.
11. Петровський С. С. Управління навчально-проектною діяльністю студентів при проведенні курсового проекту / С. С. Петровський, С. С. Ковальчук // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Миколаїв, 22–24 квіт. 2004 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки АПН України, Упр. освіти і науки Миколаїв. облдержадмін. – К.–Миколаїв : МДУ, 2004. – С. 125–129. (Розроблення методики управління навчально-проектною діяльністю студентів у процесі виконання курсових проектів).
12. Петровський С. С. Упровадження методу проектів у процес профільного навчання інформатики учнів старшої школи / Петровський С. С. // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць.. – Київ: Інститут педагогіки НАПН України, 2010. – Вип. № 1(10). – С. 99–107. стаття не входить в звіт 2010 року
13. Особливості розробки віртуальних практичних Інтерактивних засобів навчальних дисциплін Для дистанційного навчання / М.П.Мазур, С.С.Петровський, М.Л.Яновський //Інформаційні технології в освіті: зб. наук. праць.. – Херсон:. - 2010. – Вип. - № 7. - С. 40-46. стаття не входить в звіт 2010 року
14. Петровський С.С.Проектна діяльність в історії педагогічної теорії та практики/Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2011. – Вип. 9. - С. 268-272.
15. Петровський С. С. Етапи роботи над проектом у процесі вивчення інформатики / С. С. Петровський //НАРОДНА ОСВІТА, Електронне наукове фахове видання, 2011. – № 2(14). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/2011-2/11psspvi.htm
16. Петровський C.C. Дидактичні умови застосування методу проектів у профільному навчанні старшокласників / C.C. Петровський //Наук. записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка : зб. наук. пр. – Тернопіль, 2011. – № 3. – С. 105 – 109.
17. Петровський С.С. Методика застосування методу проектів на уроках інформатики //ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ за матеріалами науково-технічнох конференції АПКТ 2013 с.265-271
18. Калинина Л.Н.,Петровский Сергей Степанович к.п.н., доцент Хмельницкого национального университета (г.Хмельницкий) ВЫБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ / /ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТЕХНИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ Международные научные чтения - 2013 10 – 14 декабря С. 259-263.
19. С.С. Петровский Мазур М.П. Особенности разработки виртуальных практических средств учебных дисциплин для дистанционого обучения Материалы международной научно-практической конференции г.Хижневартовск, 17-19 апреля 2013 года с.123-125.
20. С.С. Петровский, В.Г. Камбург ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ // Информационно-вычислительные технологии и их приложе- ния: сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции -Пенза: РИО ПГСХА, 2014. С. 7-12.