ВИКЛАДАЧІ

Скрипник Тетяна Казимирівна

Хмельницький національний університет – старший викладач – Факультет програмування, комп’ютерних та телекомунікаційних систем / Кафедра Комп`ютерних наук та інформаційних технологій - 2001 – до теперішнього часу.

Професійний шлях:
• АКБ «Україна» - 1992-2001
• Хмельницький національний університет – старший лаборант, асистент, старший викладач – Факультет програмування, комп’ютерних та телекомунікаційних систем /Кафедра Комп`ютерних наук та інформаційних технологій - 2001 – до теперішнього часу.

Викладає дисципліни:
• Управління ІТ-проектами
• Маркетинг та дистрибуція інформаційних технологій проектування
• Чинники успішного працевлаштування за фахом

Найважливіші праці в наукових журналах та матеріалах конференцій:
1. Н.С.Свірневський, Т.К. Скрыпник , Многокритериальный выбор объекта идентификации с определением важности критериев на основе вероятностного закона распределения. // Вісник Хмельницького національного університету, т1, №6 , 2007.- C.с. 148-151.
2. Н.С.Свірневський, Т.К. Скрыпник, ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИМИТАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТА МЕТОДАМИ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. // Вісник Хмельницького національного університету, №№6 , 2008.- C.с. 106-110.
3. М.С.Свірневський, Т.К.Скрипник, Постановка задачи компьютерного моделирования объектов. // Збірник наукових праць факультету прик-ладної математики та комп'ютерних технологій Хмельницького національного університету. 2009. 1 (2). С. 166-169 .
4. Н.С.Свірневський, Т.К. Скрыпник, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ // "Вісник" Хмельни-цького національного університету, 2010 рік №5 С.-8
5. М.С.Свірневський, Т.К.Скрипник, Использование теории параметризации при постановке задачи геометрического моделирования объектов // "Вісник" Хмельницького національного університету, 2010 рік №5 С.-8
6. Р.В. Сорокатый, Т.К. Скрыпник / Особенности разработки САЕ-систем для триботехники //Участь у конференції "Міжнародна науково 2010: Стратегії України в геополітичному просторі. 11-15 червня, Ялта, Крим.
7. Т.К. Скрипник, Е.А. Манзюк Система програмно-інформаційних комплексів в умовах сучасного виробництва швейно-трикотажних виробів // Вісник ХНУ. - 2011. - №6 - С. 160-165.
8. О.В. Диха, Т.В.Гедзюк, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПО СТВОРЕННЮ ТЕОРІЇ МЕТОДІВ ВИПРОБУВАНЬ ВУЗЛІВ ТЕРТЯ НА ЗНОСОСТІЙ-КІСТЬ. // Тези міжнародної науково-технічної конференції 25-26 жовтня 2011 року «АКТУАЛЬНІ ПРО-БЛЕМИ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ» 2011 Р. с-7-8
9. Скрипник Т.К., Клёц А.В., Фурман О.Р., Использование технологий microsoft при разработке инженерного и обучающего программного обеспечения. Интеграция с solidworks. // Тези VIII Українсько-польської конференції молодих науковців "Механіка та інформатика" 2011 р.С.64-66
10. Скрипник Т.К., Мурик В.В., "Розробка проміжного програмного забезпечення на базі "Shima Seiki SDS One" // Збірник П'ятої науково-технічної конференції студентів, магістрів та молодих вчених "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 2011" 18-20 травня 2011 р. Хме-льницький Том 2 С.111-118
11. Dykha O., Babak O., Skrypnyk T., Posonskiy S., the calculated – experimental methodology of research friction characteristics under boundary lubrication. // scientific basis of modern technologies: experience and prospects//khmelnitsky nationan universini, jaremcze 2011.c.389-396
12. М.О.Диха, аспірант, Р.В.Сорокатий, професор, д.т.н., Т.К.Скрипник, ст.викл., "Електромеханічна обробка дискретних зносостійких цилінд-ричних поверхонь". // Тези Міжнародної науково-технічної конференції "УНІ-ВЕРСИТЕТСЬКА НА-УКА 2012", м.Маріуполь (том 2) 2012 р. С-292.
13. А.В.Дыха, д-р.техн.наук, Т.К.Скрыпник, А.А.Вычавка «Моделирование процессов самоорганизации при граничном смазывании поверхностей».//II Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки». 22-24 жовтня 2012 року. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв НУК 2012-160с.
14. Диха М.О., Скрипник Т.К., Білик А.П. «Комп’ютерне моделювання напруженого стану поверхні після дискретного зміцнення». // Міжнародна науково-практична конференція 7-8 червня 2013 року. Миколаїв-Ялта. «Трибологія, енерго- та ресурсо-збереження»: тези.- Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013.-120 с.
15. Збірник наукових праць (за матеріалами сьомої міжнародної науково-технічної конференції "Актуальні проблеми компютерних технологій 2013") 22-23 травня Хмельницький : ХНУ, 2013.- 412 с./ Перспективи розвитку ринку компютерних ігор. Дригула А.В., студент 4 курсу. Науковий керівник - Скрипник Т.К., ст..викладач
16. Волошин О.В., Скрипник Т.К., Використання соціальних мереж в системі освіти // Збірник наукових праць за матеріалами восьмої міжнаро-дної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2014». Хмельницький – 2014. – С.67-70.
17. Дригула А.В., Скрипник Т.К., Методи управління ІТ-проектами // Збірник наукових праць за матеріала-ми восьмої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2014». Хмельницький – 2014. – С.108-111.
18. Лясковська О.Л., Скрипник Т.К., Автоматизація підбору сторінок для правильної внутрішньої перелінковки сайту // Збірник наукових праць за матеріалами восьмої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2014». Хмельницький – 2014. – С.224-232.
19. Диха О.В., Сорокатий Р.В., Скрипник Т.К. КОМПЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УМОВ РОБОТИ ВАЛУ ТУРБОКОМПРЕСОРА ткр-7111 //Міжнародна науково-практична конференція "ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ-2014: СТРАТЕГІЇ КРАЇН ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ В ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ" :тези.-Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2014. - 72 с.

Найважливіші навчально-методичні праці:
1. С.С.Ковальчук, Е.А.Манзюк, Т.К.Скрипник, Наскрізна програма з практики. Методичні вказівки для студентів спеціальності „Інформаційні технології проектування” // ХНУ, 2005
2. Т.К.Скрипник, Маркетинг інформаційних технологій. Методичні вказівки до практичних робіт. (наскрізна програма для студентів спеціальності 7.0804.02 – Інформаційні технології проектування) // Хмельницький: ХНУ, 2005
3. Р.В. Сорокатий, О.А. Пасічник, Т.К.Скрипник, Надійність систем. Програма курсу, контрольна робота та методичні вказівки для студентів спеціальності "Інформаційні технології проектування"/ Лабораторний практикум. // Хмельницький: ХНУ, 2007.
4. Манзюк Е.А., Т.К.Скрипник, Розробка коп'ютерних систем проектування/ Лабораторний практикум. // Хмельницький: Редакційно-видавничий центр ХНУ, 2007.
5. Манзюк Е.А., Т.К.Скрипник, Лабораторний практикум по курсу «Технологія програмування та створення програмних продуктів» Частина І // Хмельницький, ХНУ, 2009
6. Р.В. Сорокатий, О.А. Пасічник, Т.К.Скрипник, Мови об‘єктно-орієнтованого програмування: програма, методичні вказівки і контрольні питання для студентів напряму підготовки «Комп‘ютерні науки» (заочна форма навчання) // Хмельницький: ХНУ, 2009. – 20 с.
7. О.А. Пасічник, Манзюк Е.А., Т.К.Скрипник, Педагогічна практика: методичні рекомендації для магістрів спеціальності «Інформаційні технології проектування» // Хмельницький: Редакційно-видавничий центр ХНУ , 2010. – 21 с.
8. Лищук О.А., Скрипник Т.К, Лабораторний практикум по курсу «Операційні системи» // Хмельницький: Редакційно-видавничий центр ХНУ , 2012. – 90 с